Menu Zamknij

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w spółce

Zarząd PZL Sędziszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 4, 39-120 Sędziszów Młp., zarejestrowanej dnia 31.10.2001r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000059050 (dalej również jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa zmieniająca”) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych akcji w terminie do 28 lutego 2021 r.
Spółka informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. akcje Spółki zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy utworzonym na mocy art. 3281 § 1 kodeksu spółek handlowych. Z dniem tym wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, a wobec Spółki będzie uważana za akcjonariusza tylko ta osoba, która zostanie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji zachowa moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej, tj. od 1 marca 2021 r.
W celu usprawnienia procedury prosimy składać dokumenty akcji osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurowcu Spółki zlokalizowanym w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej 4, lok. 212, w godzinach od 10.00 do 12.00 w następujących terminach:
1) od 5.10.2020 r. do 9.10.2020 r.,
2) od 2.11.2020 r. do 6.11.2020 r.,
3) od 7.12.2020 r. do 11.12.2020 r.,
4) od 4.01.2021 r. do 8.01.2021 r.,
5) od 1.02.2021 r. do 5.02.2021 r.

Przypominamy, że wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.

Wszelkich informacji w przedstawionych wyżej kwestiach można uzyskać pod numerem telefonu 17 28 39 410 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Translate »